Kini Peng̷anjur h̷impun̷an har̷am mahu s̷aman p̷ihak p̷olis

ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ – ꜱᴇᴋʀᴇᴛᴀʀɪᴀᴛ ꜱᴏʟɪᴅᴀʀɪᴛɪ ʀᴀᴋʏᴀᴛ (ꜱꜱʀ) ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ62,000 ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ 31 ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴀʀɪ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʙᴇʀᴋᴜᴍᴘᴜʟ ᴅɪ ᴅᴀᴛᴀʀᴀɴ ᴍᴇʀᴅᴇᴋᴀ ᴘᴀᴅᴀ 19 ᴏɢᴏꜱ ʟᴀʟᴜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ꜱꜱʀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴀꜱᴀꜱᴋᴀɴ ʟᴜɴᴀꜱ ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ.

ꜱꜱʀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙᴇʀᴛᴜᴊᴜᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ 31 ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀʜɪᴍᴘᴜɴᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀʏᴀʀ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ.

“ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 31 ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴍᴇᴍʙᴀᴋᴀʀ ʟɪʟɪɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴜɴɢᴀ ʀᴏꜱ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴀɴᴅᴀ ᴘᴇʀɪɴɢᴀᴛᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ 13,000 ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-19.

“ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅɪᴋᴇɴᴀᴋᴀɴ ᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ2,000 ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ. ꜱꜱʀ ᴛᴇʟᴀʜ ʙᴇʀʙɪɴᴄᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʀᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴏʟᴀᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ. ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴀꜱᴀꜱᴋᴀɴ ʟᴜɴᴀꜱ ᴘᴇʀʟᴇᴍʙᴀɢᴀᴀɴ.

“ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴀᴋꜱᴇꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴡᴀᴋɪʟɪ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇɢᴜᴀᴍ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ. ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴘᴀᴅᴀ ᴀʜᴀᴅ ʟᴀʟᴜ ᴅɪ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ꜱᴇɴᴛᴜʟ ᴀɢᴀʀ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇɢᴀᴡᴀɪ ᴘᴏʟɪꜱ ɪᴘᴅ ᴅᴀɴɢ ᴡᴀɴɢɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ,” ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴍᴇɴɢᴜʟᴀꜱ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ᴘᴀᴅᴀ 19 ᴏɢᴏꜱ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ, ꜱꜱʀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴊᴜʀᴋᴀɴ ᴍᴀʟᴀᴍ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢ ʟᴇʙɪʜ 13,000 ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴀᴋɪʙᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-19. ᴍᴀʟᴀᴍ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛᴀꜰᴀᴋᴜʀ ꜱᴇᴊᴇɴᴀᴋ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɴɢ ʀᴀᴋᴀɴ-ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀ-ᴍᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴇʀᴋᴏʀʙᴀɴ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴇᴄᴏʜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʀᴀᴊᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ (ᴘᴅʀᴍ) ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ.

“ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇʀᴀꜱ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋᴇꜱᴇᴍᴜᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀᴅɪʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ. ɴᴀᴍᴜɴ, ᴘᴀʀᴀ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ʙᴜɴɢᴀ ʀᴏꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀʟᴀᴋᴀɴ ʟɪʟɪɴ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴀʀɪᴋ, ᴅɪᴛᴏʟᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴅɪʜᴇʀᴇᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀꜱᴀʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇʙᴀʙ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴘᴇꜱᴇʀᴛᴀ.

“ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴅɪᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴛʀᴀᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴋᴇ ɪᴘᴅ ᴅᴀɴɢ ᴡᴀɴɢɪ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴏᴀʟ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ, ʙᴀʀᴜʟᴀʜ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴘᴇɴᴀʜᴀɴᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴛɪɢᴀ ᴀᴋᴛᴀ ɪᴀɪᴛᴜ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 9 ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇʀʜɪᴍᴘᴜɴᴀɴ ᴀᴍᴀɴ, ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 21ᴀ ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ 1985 ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ 10 ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

ᴋᴏꜱᴍᴏ! ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ᴍᴇʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ, ꜱᴇʀᴀᴍᴀɪ 31 ᴀʜʟɪ ꜱᴇᴋʀᴇᴛᴀʀɪᴀᴛ ꜱᴏʟɪᴅᴀʀɪᴛɪ ʀᴀᴋʏᴀᴛ (ꜱꜱʀ) ᴅɪᴋᴏᴍᴘᴀᴜɴ ꜱᴇʙᴀɴʏᴀᴋ ʀᴍ62,000 ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪᴅᴀᴘᴀᴛɪ ʙᴇʀʜɪᴍᴘᴜɴ ᴅɪ ᴅᴀᴛᴀʀᴀɴ ᴍᴇʀᴅᴇᴋᴀ, ᴅɪ ꜱɪɴɪ.- ᴋ! ᴏɴʟɪɴᴇ.

Kredit: cempedakcheese

Pihak MediaPortal tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini