ᴋᴏɴᴏɴ ᴍᴀʟᴜ ʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ʟᴜᴀʀ ɴɪᴋᴀʜ, ɪʙᴜ ᴛᴇʀɢᴀᴍᴀᴋ ꜱᴜᴍʙᴀᴛ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇꜱɪɴ ʙᴀꜱᴜʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀɴʏᴀᴡᴀ

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 36 ᴛᴀʜᴜɴ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴅɪꜱʏᴀᴋɪ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ʟᴀʜɪʀ.

ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ, ꜱᴜᴛɪɴᴀ, ʙᴇʀᴀꜱᴀʟ ᴅᴀʀɪ ᴘᴀʟᴇᴍʙᴀɴɢ, ɪɴᴅᴏɴᴇꜱɪᴀ, ᴛᴇʀᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʜᴀᴍɪʟ. ɴᴀᴍᴜɴ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ, ᴀɴᴅɪ, ᴇɴɢɢᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ.

ᴏʟᴇʜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀʟᴜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴀɴᴀᴋ ʟᴜᴀʀ ɴɪᴋᴀʜ, ꜱᴇʙᴀɪᴋ ꜱᴀᴊᴀ ʙᴀʏɪ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ, ꜱᴜᴛɪɴᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴜᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʟɪᴍᴜᴛ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪᴋᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇꜱɪɴ ʙᴀꜱᴜʜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴀᴍ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ, ᴘᴀᴅᴀ 4 ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ʟᴀʟᴜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜᴍᴀ ʟᴇᴛᴀᴋ ʙᴀʙʏ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇꜱɪɴ ʙᴀꜱᴜʜ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴍᴇꜱɪɴ ᴛᴀᴋ ᴅɪʜɪᴅᴜᴘᴋᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʟᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʟɪᴍᴜᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀʟᴜ,” ᴋᴀᴛᴀ ꜱɪ ɪʙᴜ ᴍᴇᴍᴇᴛɪᴋ ʟᴀᴘᴏʀᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴅᴇᴛɪᴋ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ɴɪᴀᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ɪᴛᴜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇꜱɪɴ ʙᴀꜱᴜʜ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴋᴇᴛɪᴋᴀ. ᴅɪᴀ ʙᴇʀʙᴜᴀᴛ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀʟᴜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ʟᴀʜɪʀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴀʏᴀʜ ᴅᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴘᴜʟᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ.

ᴀɴᴅɪ ᴍᴇʟᴀʀɪᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴜᴛɪɴᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʜᴀᴍɪʟ. ꜱᴜᴛɪɴᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴀɴᴅɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʙᴇɴɢᴋᴇʟ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴀʟᴀᴍᴀᴛ ᴋᴇᴅɪᴀᴍᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇꜱᴋɪᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʟᴀᴘᴀɴ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀʟɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ.

ᴅɪꜰᴀʜᴀᴍᴋᴀɴ, ꜱᴜᴛɪɴᴀ ᴍᴇɴɢɢᴇɴᴀʟɪ ᴀɴᴅɪ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴊᴀʟɪɴᴋᴀɴ ʜᴜʙᴜɴɢᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴊᴀᴜʜᴀɴ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ.

ꜱᴜᴛɪɴᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ɴɪᴀᴛ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴋʜɪʟᴀꜰ. ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴜᴛ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʟɪᴍᴜᴛ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ.

“ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴍᴀʟᴜ, ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴀʜᴜ. ᴘᴀᴅᴀʜᴀʟ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ʀᴀɴᴄᴀɴɢ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀɴʏᴀ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴀɴᴀᴋ ʏᴀᴛɪᴍ. ᴛɪᴀᴅᴀ ɴɪᴀᴛ ɴᴀᴋ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴘᴇʀʙᴜᴀᴛᴀɴ ꜱᴜᴛɪɴᴀ ᴛᴇʀʙᴏɴɢᴋᴀʀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ʀᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʀᴊᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴅᴇɴɢᴀʀ ᴛᴀɴɢɪꜱᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴇꜱɪɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ. ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ. ᴍᴀʟᴀɴɢɴʏᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ɪᴛᴜ ᴅɪꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴɪᴀ.

ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴜᴀꜱᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ʙᴇᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴘᴜɴᴄᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ᴋᴇᴍᴀᴛɪᴀɴ ᴍᴀɴɢꜱᴀ.

ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ꜱᴜꜱᴘᴇᴋ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪᴅᴀᴋᴡᴀ ᴍᴇᴍʙᴜɴᴜʜ ʙᴀʏɪ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇʀʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʜᴜᴋᴜᴍᴀɴ ᴘᴇɴᴊᴀʀᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 15 ᴛᴀʜᴜɴ ᴊɪᴋᴀ ᴅɪꜱᴀʙɪᴛᴋᴀɴ ʙᴇʀꜱᴀʟᴀʜ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ᴅᴇᴛɪᴋ ɴᴇᴡꜱ ᴠɪᴀ ᴛʜᴇɴᴏᴛᴀ3

Pihak MediaPortal tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini