‘ɢᴀᴅɪꜱ ᴄᴀɴᴛɪᴋ ɪɴɪ ʜᴀᴅᴀᴘɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴀʟ’ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴇꜱᴇᴅᴀʀᴀɴ

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴋʟɪɴɪᴋ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ, ᴛᴀᴋ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴘᴜɴ” – ɢᴀᴅɪꜱ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʜɪᴅᴀᴘ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴀʟ, ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ʀᴀᴍᴀɪ ɴᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴄᴀʀᴀ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ

ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴅɪʀɪ, ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ɪꜱᴜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟ.

ɴᴀᴍᴜɴ ʙᴀɢɪ ɢᴀᴅɪꜱ ɪɴɪ, ᴅɪᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴅɪᴜᴍ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇᴋᴀʟɪ ɢᴜꜱ ᴅɪʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʀ ᴋᴇꜱᴇᴅᴀʀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀꜱɪʙ.

ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʟʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀʙɪᴛ ʀᴀꜱᴀ ᴡᴀꜱ-ᴡᴀꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴋɪꜱᴀʜ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ꜱᴀᴍʙᴜᴛᴀɴ ᴅᴀɴ ʀᴇꜱᴘᴏɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇʀɪᴍᴀ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪʀɪɴʏᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴋᴇʙᴇʀᴀᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ.

“ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀᴅᴀᴘɪ ɪɴɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ʀᴀᴘᴀᴛ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ. ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴇʟɪʟɪɴɢ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴄᴜᴋᴜᴘ ᴋᴇꜱᴇᴅᴀʀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪꜱᴜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟ.

“ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ… ᴠɪᴅᴇᴏ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇʀᴀɪʜ 11,000 ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴛᴏɴᴛᴏɴᴀɴ. ᴅᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴋᴏᴍᴇɴ, ᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴇʀɪᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘᴀᴋᴀʀ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ᴋʟɪɴɪᴋ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ, ᴀʟʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀʟᴜɪɴʏᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ.

“ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ꜱʜᴀʀᴇ ꜱᴇʙᴀʙ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴄᴀʀɪ-ᴄᴀʀɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀɴʏᴀ. ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴀᴘᴘᴏɪɴᴛᴍᴇɴᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴋᴇꜱᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴇᴋᴏᴅ ᴅᴀɴ ʀᴀɴɢᴋᴜᴍᴋᴀɴ, ᴅᴀɴ ᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ,” ᴋᴀᴛᴀ ɢᴀᴅɪꜱ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 22 ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴀʟʏᴀ ᴅɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ, ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴅɪᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴘʀᴏꜱᴇᴅᴜʀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ᴘꜱɪᴋɪᴀᴛʀɪ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ, ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴍᴇʀᴀɪʜ ʟᴇʙɪʜ 45,000 ᴊᴜᴍʟᴀʜ ᴛᴏɴᴛᴏɴᴀɴ.

ᴍᴇɴʏɪɴɢᴋᴀᴘ ꜱᴇʀʙᴀ ꜱᴇᴅɪᴋɪᴛ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ɪꜱᴜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜᴀᴅᴀᴘɪɴʏᴀ, ᴀʟʏᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴅɪᴅɪᴀɢɴᴏꜱ ᴍᴇɴɢʜɪᴅᴀᴘ ‘ᴍᴀᴊᴏʀ ᴅᴇᴘʀᴇꜱꜱɪᴠᴇ ᴅɪꜱᴏʀᴅᴇʀ’ (ᴍᴅᴅ) ᴅᴀɴ ᴋᴇʙɪᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ (ᴀɴxɪᴇᴛʏ), ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀʟʏᴀ, ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴅɪᴀɢɴᴏꜱ, ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ꜱɪᴍᴘᴛᴏᴍ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴋᴇꜱᴇᴅɪʜᴀɴ ᴍᴇʟᴀᴍᴘᴀᴜ, ᴋᴇᴍᴜʀᴜɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ʀᴀꜱᴀ ᴋᴇᴋᴏꜱᴏɴɢᴀɴ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ʜᴀᴍᴘɪʀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ.

“ᴍᴀꜱᴀ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴅɪ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴅɪᴘʟᴏᴍᴀ ᴅɪ ᴊᴏʜᴏʀ. ʙᴇʀᴊᴀᴜʜᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴇᴛᴀᴘ ᴅɪ ꜱᴜʙᴀɴɢ ᴊᴀʏᴀ, ꜱᴇʟᴀɴɢᴏʀ. ꜰᴀᴋᴛᴏʀɴʏᴀ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀɪꜱᴛɪᴡᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀɴᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴀʟᴀᴍɪ ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪɴʏᴀ.

“ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴅɪʜ, ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴋᴇʀᴀᴘ ᴍᴇɴᴀɴɢɪꜱ. ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴄᴇʀɪᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ, ʙɪʟᴀ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɪɴɪ, ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴄᴀᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ. ʙɪʟᴀ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴅᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴛᴇꜱᴛ, ᴘᴀᴋᴀʀ ꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴍᴅᴅ ᴅᴀɴ ᴀɴxɪᴇᴛʏ.

ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ɴɪ ᴀᴅᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴊᴇɴɪꜱ. ᴊᴀɢᴀʟᴀʜ ᴛᴜᴛᴜʀ ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪᴛᴜ ᴀʟᴀᴍɪ. ꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ.

“ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇʀɪɴɢᴋᴀᴛ ᴀᴡᴀʟ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴋʟɪɴɪᴋ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴘᴜɴ. ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇ ᴋʟɪɴɪᴋ ꜱᴡᴀꜱᴛᴀ, ᴋᴏꜱɴʏᴀ ʟᴇʙɪʜ ꜱɪᴋɪᴛ… ᴊᴀᴅɪ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴛᴜᴋᴀʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ.

“ᴛɪᴅᴀᴋ ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴀʏᴀ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ᴊᴜɢᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴜɴɢɢᴀʟ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀʟʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴋɪɴɪ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀ ꜱᴇᴍᴇꜱᴛᴇʀ ᴇᴍᴘᴀᴛ ɪᴊᴀᴢᴀʜ ꜱᴀʀᴊᴀɴᴀ ᴍᴜᴅᴀ ᴘᴇɴᴛᴀᴅʙɪʀᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ (ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ), ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴄᴜᴛɪ ᴋʜᴀꜱ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀꜱɪᴛɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴛᴜᴍᴘᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏꜱᴇꜱ ᴘᴇᴍᴜʟɪʜᴀɴ.

ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʙᴇʀɢᴇʟᴜᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟ, ᴀʟʏᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ᴋᴇꜱᴇᴅᴀʀᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴜʙᴀᴛ ᴜʙᴀᴛᴀɴ. ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ʙᴇʀᴊɪɴᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀʀʏᴀ ꜱᴇɴɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴇʀᴀᴘɪ. ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ-ᴋᴀᴡᴀɴ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴡᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴄʟᴜʙʜᴏᴜꜱᴇ.

“ɪᴛᴜ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇʀᴀᴘɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ. ʀᴀꜱᴀ ʟᴇɢᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ.

“ʙᴀɢɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪꜱᴜ ᴋᴇꜱɪʜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴᴛᴀʟ, ᴊᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴɢɢᴜʜ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ. ɪᴀ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴍʙᴜʜ ᴛᴀᴘɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴋɪᴛᴀ. ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴍʙɪʟ ᴍᴀꜱᴀ, ᴛᴀᴘɪ ᴛʀᴜꜱᴛ ᴛʜᴇ ᴘʀᴏᴄᴇꜱꜱ.

“ʙᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ʟᴀɪɴ ᴘᴜʟᴀ, ᴋᴇɴᴀ ᴛᴀʜᴜ, ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ɴɪ ᴀᴅᴀ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴊᴇɴɪꜱ. ᴊᴀɢᴀʟᴀʜ ᴛᴜᴛᴜʀ ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ɪᴛᴜ ᴀʟᴀᴍɪ. ꜰɪᴋɪʀ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

Kredit: rentasmalaysia Via Detikkiniviral

Pihak MediaPortal tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini