ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀꜱᴛᴀᴛᴜꜱ ‘ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ’ ʜᴇʀᴅɪᴋ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ, ɪɴɪ ᴘᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴀɴ ᴘᴅʀᴍ [ᴠɪᴅᴇᴏ]

ᴋᴏᴛᴀ ᴋɪɴᴀʙᴀʟᴜ: ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴍᴇʟɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʀᴀᴋᴀᴍ ᴍᴇɴɢʜᴇʀᴅɪᴋ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪ ꜱᴀᴛᴜ ꜱᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ (ꜱᴊʀ), ᴅɪ ꜱɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟᴀʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ɪᴛᴜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴜꜱᴀʜᴀᴡᴀɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇᴍᴀʀᴀʜɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛʀᴀꜰɪᴋ ᴅɪ ꜱᴊʀ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʏᴀɴ.

ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ 1 ᴊᴜɴ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴅɪʟᴀᴘᴏʀᴋᴀɴ ʙᴇʀᴀɴɢ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ 30 ᴍɪɴɪᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀᴘᴀ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴɴʏᴀ, ɪᴀɪᴛᴜ ᴄᴜᴋᴀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴅᴀɴ ɪɴꜱᴜʀᴀɴꜱ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴɴʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴘᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜɪ.

ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪᴋᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴʏɪɴᴅɪʀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ꜱᴀʙᴀʜ ʜᴀᴢᴀɴɪ ɢʜᴀᴢᴀʟɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘɪʜᴀᴋɴʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢɢɪʟ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʀᴀᴋᴀᴍᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘᴀɴɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜ ᴛɪᴍʙᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʀᴀʏᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ꜱɪᴀꜱᴀᴛᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 506 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴜɢᴜᴛᴀɴ ᴊᴇɴᴀʏᴀʜ.

“ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴʏɪᴀꜱᴀᴛ ᴋᴇꜱ ɪɴɪ ᴅᴀʀɪ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ꜱᴜᴅᴜᴛ, ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇʙᴇʟᴀʜ ᴘɪʜᴀᴋ. ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴀɴᴅᴀɪᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ.

“ᴊɪᴋᴀ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴇʟᴏᴋ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ. ᴊɪᴋᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴄᴇᴛᴜꜱᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴇɴɢᴋᴀʀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴜɴᴅᴀɴɢ-ᴜɴᴅᴀɴɢ.”

ᴅɪꜱᴏᴀʟ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴍᴇɴᴅᴇɴᴅᴀɴʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴄᴜᴋᴀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜɪ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ), ʜᴀᴢᴀɴɪ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ᴄᴜᴋᴀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ʟᴜᴘᴜᴛ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴊᴀɴᴜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ.

“ꜱᴜᴅᴀʜ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴘᴋᴘ ᴛᴇʟᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ʟᴀʟᴜɪ? ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅᴜᴀ ᴋᴀʟɪ ᴅɪᴛᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ, ᴊᴀᴅɪ ʟᴏɢɪᴋ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ (ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜɪ ᴄᴜᴋᴀɪ ᴊᴀʟᴀɴ)?

“ꜱᴇᴋᴀʟɪᴘᴜɴ ᴄᴜᴋᴀɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ, ɪɴꜱᴜʀᴀɴꜱ ᴋᴇʀᴇᴛᴀɴʏᴀ ᴘᴀᴛᴜᴛ ᴅɪᴘᴇʀʙᴀʜᴀʀᴜɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪᴛᴜ ᴛᴜʟᴀʀ, ᴡᴀʀɢᴀɴᴇᴛ ʙᴇʀʙᴇʟᴀʜ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴅᴜᴀ-ᴅᴜᴀ ᴘɪʜᴀᴋ.

ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀᴛᴜ ᴅᴇᴛɪᴋ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪᴛᴜ, ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴇɴᴀɴɢᴋᴀɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʜᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴᴋᴀɴ ᴛᴜɢᴀꜱ.

ɴᴀᴍᴜɴ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴋᴇʀᴀꜱ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴛᴜɢᴀꜱɴʏᴀ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ɪᴛᴜ, ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴅɪᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɢᴏʟᴏɴɢᴀɴ ꜱᴜꜱᴀʜ.

ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ “ᴍᴇɴʏᴇᴋᴏʟᴀʜᴋᴀɴ” ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴀᴅᴀʙ ʙᴇʀᴄᴀᴋᴀᴘ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʀᴇᴍᴘᴜᴀɴ.

ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴀꜱᴜᴋ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇ ᴋᴇʀᴇᴛᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ꜱᴊʀ ɪᴛᴜ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴅᴇɴɢᴀʀ ᴍᴇɴᴊᴇʀɪᴛ “ʙɪᴀᴅᴀᴘ” ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ.

ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴜʀᴀᴛ, ᴍᴀᴋɪ ᴘᴏʟɪꜱ

ᴋᴜʟɪᴍ: ꜱᴇᴘᴀꜱᴀɴɢ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴘᴏʟɪꜱ ᴀᴛᴀꜱ ᴋᴇꜱᴀʟᴀʜᴀɴ ᴍᴇʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴛᴀɴᴘᴀ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɢʜᴀʟᴀɴɢ ᴘᴇɴᴊᴀᴡᴀᴛ ᴀᴡᴀᴍ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ꜱᴇᴋᴀᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ (ꜱᴊʀ) ᴄᴏᴠɪᴅ-19, ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴊᴜɴᴊᴏɴɢ, ᴋᴜʟɪᴍ ꜱᴇᴍᴀʟᴀᴍ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴋᴜʟɪᴍ, ꜱᴜᴘᴇʀɪɴᴛᴇɴᴅᴀɴ ᴀᴢʜᴀʀ ʜᴀꜱʜɪᴍ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴊᴀᴍ 10.45 ᴘᴀɢɪ ɪᴛᴜ, ᴀɴɢɢᴏᴛᴀɴʏᴀ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴊᴇɴɪꜱ ʜᴏɴᴅᴀ ᴊᴀᴢᴢ ʜɪᴛᴀᴍ ʏᴀɴɢ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ɪᴛᴜ ʙᴇʀꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 10 ᴛᴀʜᴜɴ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅᴀʀɪ ᴀʀᴀʜ ᴘᴜʟᴀᴜ ᴘɪɴᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴘᴇʀᴛᴜᴋᴀʀᴀɴ ꜱᴇᴋᴏʟᴀʜ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴋᴇ ᴋᴇᴅᴀʜ ɴᴀᴍᴜɴ ɢᴀɢᴀʟ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴅᴏᴋᴜᴍᴇɴ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴘᴇʀꜱᴇᴋᴏʟᴀʜᴀɴ.

“ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴊᴇʟᴀꜱᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀʜᴇᴍᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴇɢᴀꜱ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ ʀᴇɴᴛᴀꜱ ɴᴇɢᴇʀɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴛɪᴀᴅᴀ ꜱᴜʀᴀᴛ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ.

“ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ɪᴛᴜ ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴀᴅ ᴘᴇɴɢᴇɴᴀʟᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴇᴍᴇʀɪᴋꜱᴀᴀɴ ʀᴜᴛɪɴ ɴᴀᴍᴜɴ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ɪᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍᴀᴋɪ ʜᴀᴍᴜɴ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴀᴢʜᴀʀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ɪᴛᴜ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 37 ᴅᴀɴ 40 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴋᴇ ɪʙᴜ ᴘᴇᴊᴀʙᴀᴛ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ (ɪᴘᴅ) ᴋᴜʟɪᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ʟᴀɴᴊᴜᴛ ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ᴋᴀɴᴀᴋ-ᴋᴀɴᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ꜱᴀᴜᴅᴀʀᴀɴʏᴀ.

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ʟᴇʟᴀᴋɪ ɪᴛᴜ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 186 ᴋᴀɴᴜɴ ᴋᴇꜱᴇᴋꜱᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ 4 ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ (ʟᴀɴɢᴋᴀʜ-ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ).

“ᴍᴀɴᴀᴋᴀʟᴀ ɪꜱᴛᴇʀɪɴʏᴀ ᴅɪᴛᴀʜᴀɴ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ 4 ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ-ᴘᴇʀᴀᴛᴜʀᴀɴ ᴘᴇɴᴄᴇɢᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀᴋɪᴛ ʙᴇʀᴊᴀɴɢᴋɪᴛ (ʟᴀɴɢᴋᴀʜ-ʟᴀɴɢᴋᴀʜ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴀɴ ᴊᴀɴɢᴋɪᴛᴀɴ)(ɴᴏ.2) 2021,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

Kredit: rentasmalaysia

Pihak MediaPortal tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini