‘ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴛᴜʟᴀʀ’, ɢᴀᴅɪꜱ ᴄᴀɴᴛɪᴋ ɪɴɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀ ꜱᴜᴅᴀʜ 2 ᴛᴀʜᴜɴ ᴊᴀᴅɪ ʀɪᴅᴇʀ

ᴘᴇʀɴᴀʜ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴜʟᴀ-ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴄᴇʙᴜʀɪ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ (ʀɪᴅᴇʀ), ɴᴀᴍᴜɴ ɢᴀᴅɪꜱ ɪɴɪ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀᴛᴀʜ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ.

ꜰᴀʀᴀʜ ɴᴜʀ ꜱʏɪꜰᴀ, 21, ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ, ᴋᴇᴅᴜᴀ ɪʙᴜ ᴅᴀɴ ʙᴀᴘᴀɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅɪᴀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ʀɪᴅᴇʀ’ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ɪᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀɪꜱɪᴋᴏ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʜᴀʏᴀᴋᴀɴ ᴋᴇꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴀɴ ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ɢᴀᴅɪꜱ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪɴʏᴀ.

ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ, ᴅɪᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜰᴀꜰᴀ ᴛᴇᴋᴀᴅ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴛᴜᴀɴʏᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴀᴍᴘᴜ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴛᴀ-ʀᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅɪᴅᴏᴍɪɴᴀꜱɪ ᴋᴀᴜᴍ ʟᴇʟᴀᴋɪ.

ʙᴇʀᴋᴀᴛ ᴍɪɴᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜᴀɴɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪɪʀɪɴɢɪ ᴅᴏᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ, ᴘᴇᴊᴀᴍ ᴄᴇʟɪᴋ ɢᴀᴅɪꜱ ɪɴɪ ꜱᴜᴅᴀʜᴘᴜɴ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ʀɪᴅᴇʀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍꜱᴛᴀʀ, ꜰᴀꜰᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴᴄᴇʙᴜʀɪ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀɪᴅᴇʀ ꜱᴇᴘᴀʀᴜʜ ᴍᴀꜱᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴏʟᴇᴊ ᴅɪ ᴛᴀɪᴘɪɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ.

“ʀᴜᴍᴀʜ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴘᴜʟᴀ ᴅɪ ɪᴘᴏʜ, ᴘᴇʀᴀᴋ. ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴜʟᴀɴɢ ᴀʟɪᴋ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ɪᴘᴏʜ ᴅᴀɴ ᴛᴀɪᴘɪɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅᴀʜ ʙɪᴀꜱᴀ ʀɪᴅᴇ. ᴋᴇʙᴇᴛᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴋᴇʟᴀꜱ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴛᴀʟɪᴀɴ.

“ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ɴᴀᴋ ɪꜱɪ ᴍᴀꜱᴀ ʟᴀᴘᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴄᴜʙᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀɪᴅᴇʀ ꜰᴏᴏᴅᴘᴀɴᴅᴀ. ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴀᴋ ʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʀɪɴɢᴀɴᴋᴀɴ ʙᴇʙᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

“ꜱᴇᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇɴᴊᴀʟᴀɴɪ ʟᴀᴛɪʜᴀɴ ᴘʀᴀᴋᴛɪᴋᴀʟ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀɪᴅᴇʀ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜ ᴍᴀꜱᴀ. ᴍᴀᴋɪɴ ʟᴀᴍᴀ ᴍᴀᴋɪɴ ᴍɪɴᴀᴛ ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ʙɪʟᴀ ʀɪᴅᴇʀ ɴɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴘᴋᴘ.

View this post on Instagram

A post shared by mStar (@mstaronlineofficial)

“ꜱᴇʀᴏɴᴏᴋ ᴊᴜɢᴀ ʙɪʟᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ‘ʙᴀʀɪꜱᴀɴ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ’ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ. ꜱᴇᴅᴀʀ-ꜱᴇᴅᴀʀ ᴅᴀʜ ʟᴇʙɪʜ ꜱᴇᴛᴀʜᴜɴ ᴊᴀᴅɪ ʀɪᴅᴇʀ ꜱᴇᴘᴇɴᴜʜ ᴍᴀꜱᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ.

ʟᴜᴍʀᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʀɪᴅᴇʀ, ꜰᴀꜰᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴇʀᴋᴇᴄᴜᴀʟɪ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ.

ᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ɴᴀᴋ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴄᴇᴘᴀᴛ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ… ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ, ʙɪʟᴀ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ, ʀɪᴅᴇʀ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴜɴɢɢᴜ ɢɪʟɪʀᴀɴ ᴊᴜɢᴀ.

“ᴄᴀʙᴀʀᴀɴ ᴜᴛᴀᴍᴀ ᴛᴇɴᴛᴜɴʏᴀ ᴄᴜᴀᴄᴀ ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ᴋᴀʟᴀᴜ ʜᴜᴊᴀɴ. ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴀɢᴀᴋ ʙᴇʀʙᴀʜᴀʏᴀ. ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴇ ᴛᴇʀᴊᴀᴛᴜʜ ᴍᴏᴛᴏʀ… ᴀᴅᴀᴛʟᴀʜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʀɪᴅᴇʀ.

“ᴀᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴏᴛᴏʀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴛɪ ᴛᴇɴɢᴀʜ-ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ… ᴅᴀʜʟᴀʜ ʜᴜᴊᴀɴ. ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴋɪᴀʟ-ᴋɪᴀʟ ɴᴀᴋ ʜɪᴅᴜᴘᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ, ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴀᴅᴀ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ʀɪᴅᴇʀ ɢʀᴀʙ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ. ᴅɪᴀ ᴘɪɴᴊᴀᴍᴋᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴏᴛᴏʀɴʏᴀ ᴅᴜʟᴜ. ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴘᴇʟɪᴋ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴀᴋᴀɪ ʙᴀᴊᴜ ꜰᴏᴏᴅᴘᴀɴᴅᴀ ᴛᴀᴘɪ ɢᴜɴᴀ ᴋᴏᴛᴀᴋ ɢʀᴀʙ.

“ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ʟᴜᴘᴀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʀᴀɢᴀᴍ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴄᴇʀᴇᴡᴇᴛ. ᴀᴅᴀ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ɴᴀᴋ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴄᴇᴘᴀᴛ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ… ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ, ʙɪʟᴀ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴅɪʙᴜᴀᴛ, ʀɪᴅᴇʀ ᴋᴇɴᴀ ᴛᴜɴɢɢᴜ ɢɪʟɪʀᴀɴ ᴊᴜɢᴀ. ʙᴜᴋᴀɴɴʏᴀ ʙɪʟᴀ ᴏʀᴅᴇʀ, ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪᴍᴀꜱᴀᴋ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴇɴᴜɴᴛᴜᴛ ᴊᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴛᴇʀᴀᴘɪ ᴇꜱᴛᴇᴛɪᴋ ɪɴɪ.

ɴᴀᴍᴜɴ ꜰᴀꜰᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ʙᴇʀᴛᴇᴍᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴀɪᴋ ʜᴀᴛɪ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ʙᴇʀɢᴇʟᴀʀ ʀɪᴅᴇʀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ꜰᴀꜰᴀ, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀɪᴅᴇʀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴍɪɴᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇʙᴀᴛɪ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴅɪʀɪ, ɴᴀᴍᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴɢᴜᴛᴀᴍᴀᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀᴊᴀʀᴀɴ.

“ʙᴜʟᴀɴ ᴅᴇᴘᴀɴ ᴅᴀʜ ᴍᴜʟᴀ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇʟᴀꜱ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴏɴʟɪɴᴇ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇɴᴄᴇʙᴜʀɪ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ʙɪᴅᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ɪᴋᴜᴛɪ ᴋɪɴɪ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴛᴀᴍᴀᴛ ᴘᴇɴɢᴀᴊɪᴀɴ ᴋᴇʟᴀᴋ. ʙᴀɢᴀɪᴀᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴊᴀᴅɪ ʀɪᴅᴇʀ ᴊɪᴋᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ʟᴀᴘᴀɴɢ.

“ʙᴀɢɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴋʜᴜꜱᴜꜱɴʏᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀɪɴɢɪɴ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴋ ᴄᴜʙᴀ ᴊᴀᴅɪ ʀɪᴅᴇʀ, ʙᴜᴋᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴜᴘᴀʏᴀᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ. ʟᴀᴍᴀ-ʟᴀᴍᴀ, ᴘᴀꜱᴛɪ ᴋᴇᴘᴇʀᴄᴀʏᴀᴀɴ ᴛᴜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴊɪᴡᴀ ᴋᴇɴᴛᴀʟ! ᴡᴀɴɪᴛᴀ ɪɴɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴊᴀᴅɪ ʀɪᴅᴇʀ ᴡᴀʟᴀᴜ ᴅɪʜᴀʟᴀɴɢ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ, ʟᴀᴍᴀ-ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴜɴᴊᴜᴋ ʀᴇᴀᴋꜱɪ ᴛᴀᴋ ᴅɪꜱᴀɴɢᴋᴀ-ꜱᴀɴɢᴋᴀ

ᴊɪᴋᴀ ᴅɪꜱᴏʀᴏᴛɪ, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴘᴇɴɢᴜᴀᴛᴋᴜᴀꜱᴀᴀɴ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) ʏᴀɴɢ ᴘᴇʀᴛᴀᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀᴄ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ʀᴀᴍᴀɪ ʀᴀᴋʏᴀᴛ ᴅɪ ɴᴇɢᴀʀᴀ ɪɴɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴍᴇɴɢᴜʙᴀʜ ʜᴀʟᴜᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪɴɢ-ᴍᴀꜱɪɴɢ.

ɪɴɪ ʙᴇʀɪᴋᴜᴛᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ, ᴛᴀᴋ ᴋᴜʀᴀɴɢ ᴊᴜɢᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍʙᴜᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ɢᴀʀᴀ-ɢᴀʀᴀ ᴘᴀɴᴅᴇᴍɪᴋ ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀɴᴅᴀ.

ʙᴇɢɪᴛᴜ ᴊᴜɢᴀ ᴋɪꜱᴀʜ ɴᴏʀ ꜱʏᴀᴢᴡᴀɴᴀ ꜰᴀᴛᴡᴀ, 24, ʏᴀɴɢ ᴍᴜʟᴀ ʙᴇʀᴊɪɴᴀᴋ-ᴊɪɴᴀᴋ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀɪᴅᴇʀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴅɪᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ᴍᴇɴɢʜᴇɴᴛɪᴋᴀɴ ᴏᴘᴇʀᴀꜱɪ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍꜱᴛᴀʀ, ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇʟᴀʜɪʀᴀɴ ᴛᴇᴍᴇʀʟᴏʜ, ᴘᴀʜᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴋᴜɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴡᴀʟɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ʙᴇʀᴋᴇʀᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴀꜰᴛᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀɪᴅᴇʀ ʙɪᴀʀᴘᴜɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴊᴀᴅɪ ʀɪᴅᴇʀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ɴᴏᴠᴇᴍʙᴇʀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴇᴘᴀꜱ. ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴅɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ꜱʏᴀʀɪᴋᴀᴛ ᴀɢᴇɴꜱɪ ᴘᴇʟᴀɴᴄᴏɴɢᴀɴ.

“ʙɪʟᴀ ᴅᴀʜ ʟᴀᴍᴀ ᴘᴋᴘ, ᴊᴀᴅɪ ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴏʜᴏɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴀᴅɪ ʀɪᴅᴇʀ. ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴇɴʏᴇʀᴏɴᴏᴋᴋᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴛᴇʀɪɴɢɪɴ ɴᴀᴋ ᴄᴜʙᴀ.

“ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀʙɪᴀꜱᴀ ɴᴀɪᴋ ᴍᴏᴛᴏʀ. ᴍᴜʟᴀ-ᴍᴜʟᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴀɢɪ, ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ᴅᴀꜰᴛᴀʀ ᴊᴇ.

“ᴛɪᴀᴘ-ᴛɪᴀᴘ ᴍɪɴɢɢᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɴᴛᴜ ʙᴇʟɪ ʙᴀʀᴀɴɢ ʀᴜᴍᴀʜ, ʟᴀᴍᴀ-ʟᴀᴍᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴘᴜɴ ᴏᴋ. ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ʜᴀᴛɪ-ʜᴀᴛɪ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇꜱʀᴀ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ᴡᴀɴᴀ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀɴᴀᴋ ᴋᴇᴅᴜᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴇʀᴀᴅɪᴋ ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀᴀɴ ʙᴀʜᴀʀᴜ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʙᴜᴀᴛɴʏᴀ.

ᴍᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʀɪᴅᴇʀ ʟᴀɪɴ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴋᴀᴛᴀ-ᴋᴀᴛᴀ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴀᴡᴀʟ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ʙɪᴅᴀɴɢ ɪᴛᴜ.

“ʙᴀɴʏᴀᴋʟᴀʜ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ʀɪᴅᴇʀ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅᴜʟᴜ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɢᴀᴊɪ ᴛᴇᴛᴀᴘ, ʀᴀꜱᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴀᴋ ᴄᴜᴋᴜᴘ. ʙɪʟᴀ ᴊᴀᴅɪ ʀɪᴅᴇʀ, ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴅᴜɪᴛ ᴘᴏᴋᴇᴛ ʟᴇʙɪʜ, ʙᴏʟᴇʜ ʙᴀɴᴛᴜ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

“ᴍᴀᴋɪɴ ʀᴀᴊɪɴ ᴋɪᴛᴀ ʙᴜᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀᴀɴ, ᴍᴀᴋɪɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʏᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ. ʀᴀᴍᴀɪ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀᴋᴇᴊᴜᴛ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ. ᴛᴀᴘɪ ᴀʟʜᴀᴍᴅᴜʟɪʟʟᴀʜ ᴛɪᴀᴅᴀ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴋ. ᴄᴜᴍᴀ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴏʀᴀɴɢ ʜᴏɴ ᴅᴀɴ ᴊᴇʀɪᴛ ᴋᴀᴛ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊᴀʟᴀɴ ᴛᴜ, ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴅᴀɴɢ-ᴋᴀᴅᴀɴɢ.

“ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴜɢᴀ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴋᴀᴛ ʀᴜᴍᴀʜ ᴋᴀᴡᴀɴ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀɴʏᴀ… ɴɪ ᴡᴀɴᴀ ᴋᴇ? ᴛᴀᴋ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴄᴀᴍ ꜱᴇʙᴀʙ ᴘᴀᴋᴀɪ ᴍᴀꜱᴋ.

“ꜱᴇʀᴏɴᴏᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ɢᴇʟᴀɢᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ. ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴍᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ ʀᴀʏᴀ. ᴄᴜᴍᴀ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴊᴀᴛᴜʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ, ꜱɪʟᴀᴘ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴛᴇʀʟᴀɴɢɢᴀʀ ᴅɪᴠɪᴅᴇʀ ʙᴜʟᴀɴ ʟᴇᴘᴀꜱ.

“ꜱᴇᴍᴜᴀ ʀɪᴅᴇʀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴘᴜɴ ʙᴀɪᴋ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴀɢɪ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴛᴇᴍᴇʀʟᴏʜ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀᴅᴀ ɪᴛᴜ, ᴡᴀɴᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋɪꜱᴀʜɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀɪᴅᴇʀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏꜱɪᴀʟ ᴛᴇʀᴍᴀꜱᴜᴋʟᴀʜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ.

ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴʏᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴍᴇꜱᴇᴊ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʀɪᴅᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪɴʏᴀ ᴅɪꜱᴇʀᴛᴀɪ ᴋᴀᴜᴍ ᴀᴅᴀᴍ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ᴛᴇʀɪɴɢɪɴ ɴᴀᴋ ᴊᴀᴅɪ ʀɪᴅᴇʀ, ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ᴊᴇ. ᴋᴀʟᴀᴜ ᴅᴀʜ ᴀᴅᴀ ɴɪᴀᴛ, ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ɴɪᴀᴛ ɪᴛᴜ.

“ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀʟᴜ ᴛᴀᴋᴜᴛ. ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ʀɪᴅᴇʀ ʟᴀɪɴ ᴊᴜɢᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴛᴏʟᴏɴɢ-ᴍᴇɴᴏʟᴏɴɢ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀᴋ ᴘɪɴɢɢɪʀᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

SUmber: mysumber Via Detikkiniviral

Pihak MediaPortal tidak bertanggungjawab terhadap komentar yang diutarakan melalui laman sosial ini. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun dan tidak semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yang disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri

Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini